Trang chủ » MASAN MUỐN PHÁT HÀNH 8.000 TỶ ĐỒNG TRÁI PHIẾU ĐỂ TRẢ NỢ CHO VINCOMMERCE, TĂNG VỐN HOẠT ĐỘNG VÀ TĂNG VỐN CHO CÔNG TY CON