Trang chủ » QUỐC CƯỜNG GIA LAI (QCG): DOANH THU ĐỘT BIẾN NHỜ BÀN GIAO DỰ ÁN, LÃI RÒNG VẪN GIẢM MẠNH 43% TRONG QUÝ 1/2021