Trang chủ » DOANH THU KING COFFEE LÊN 1.500 TỶ SAU VÀI NĂM, LỢI NHUẬN CÔNG TY MẸ TRUNG NGUYÊN GROUP TỪ 500-700 TỶ/NĂM RƠI XUỐNG DƯỚI 100 TỶ