Trang chủ » FRT công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 với chỉ tiêu lợi nhuận giảm về 220 tỷ đồng