Trang chủ » VIETNAM AIRLINES YÊU CẦU CHÍNH PHỦ HỖ TRỢ KHẨN CẤP 12.000 TỶ ĐỒNG