Trang chủ » CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS): PVTRANS SẼ TẠM HOÃN KẾ HOẠCH MUA THÊM TÀU TRONG NĂM 2020, CHUYỂN ĐẦU TỪ 5-6 TÀU SANG NĂM 2021