Trang chủ » PETROLIMEX (PLX) ĐÃ BÁN XONG 25 TRIỆU CỔ PHIẾU QUỸ, THU VỀ HƠN 1.400 TỶ ĐỒNG