Trang chủ » NOVALAND LÊN TIẾNG: TIN ĐỒN VỀ TÌNH HÌNH NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA TẬP ĐOÀN LÀ KHÔNG CHÍNH XÁC