Trang chủ » XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC) TRÚNG THẦU THÊM 2 DỰ ÁN MỚI, TỔNG GIÁ TRỊ 761 TỶ ĐỒNG