Trang chủ » VINACHEM LẦN THỨ HAI MANG HƠN 21 TRIỆU ĐỒNG CỔ PHẦN LAS RA ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM 27.100 ĐỒNG/CP