Trang chủ » Tập đoàn Thiên Long đã đi qua 3 lần khủng hoảng lớn: 1997, 2008 và COVID-19