Trang chủ » SSI LÃI TRƯỚC THUẾ 1.232 TỶ ĐỒNG NỬA ĐẦU NĂM, CHO VAY KÝ QUỸ ĐẠT KỶ LỤC HƠN 15.500 TỶ ĐỒNG