Trang chủ » Golden Gate thu về 4.800 tỷ đồng trong năm 2019, lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/ngày