Trang chủ » CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS): PHÁT HÀNH 50 TRIỆU CỔ PHIẾU, TĂNG VỐN LÊN 1.400 TỶ ĐỒNG