Trang chủ » VIETNAM AIRLINES TRÌNH CỔ ĐÔNG KẾ HOẠCH LỖ GẦN 15.200 TỶ ĐỒNG, ĐƯỢC VAY 12.000 TỶ ĐỒNG